Μια έρευνα για τα αποτελέσματα του Time Impact Ranking το 2020 Το Πανεπιστήμιο Alzahra κατατάχθηκε αΕισαγωγή

Υιοθετώντας 11 από τους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), η Times Higher Education ξεκίνησε αρχικά την αξιολόγηση των επιδόσεων των πανεπιστημίων το 2019, προσφέροντας την κατάταξη επιδόσεων 460 πανεπιστημίων στον κόσμο. Το 2020, δημοσιεύθηκε η δεύτερη έκδοση της κατάταξης επιδόσεων και το πανεπιστήμιο Alzahra κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των ιρανικών πανεπιστημίων και μπήκε ανάμεσα στα 201-300 καλύτερα πανεπιστήμια σε διεθνές επίπεδο. Ενώ το 2019, ο αριθμός των ιρανικών πανεπιστημίων που περιλήφθηκαν στη λίστα "Impact Ranking" περιορίστηκε σε 12, υπήρχαν 766 πανεπιστήμια από 86 χώρες που περιλαμβάνονται στην έκδοση 2020 της κατάταξης, από τα οποία 17 ήταν Ιρανικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 850 πανεπιστήμια από 89 χώρες που ζήτησαν να συμμετάσχουν στο σύστημα κατάταξης Times, ορισμένα απέτυχαν να πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείστηκαν στα αρχικά στάδια. Το "Impact Ranking" αποσκοπεί στην αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών ρόλων των πανεπιστημίων στην υλοποίηση των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Το καθεστώς του Πανεπιστημίου Alzahra το 2020 στην "Κατάταξη επιδόσεων":

Όπως και το προηγούμενο έτος, το Πανεπιστήμιο Alzahra κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των ιρανικών πανεπιστημίων και κατατάχθηκε μετά το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών του Ιράν. Σε έναν πιο δύσκολο διαγωνισμό, ο αριθμός των πανεπιστημίων του Ιράν στην κατάταξη του τρέχοντος έτους αυξήθηκε από 11 σε 17, και σε παγκόσμιο επίπεδο, 766 πανεπιστήμια εγγράφονται τώρα σε σύγκριση με 460 πανεπιστήμια του προηγούμενου έτους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παγκόσμια κατάταξη του πανεπιστημίου Alzahra ήταν ανάμεσα στα 201-300 το 2019 και στα 101-200 το 2020, γεγονός που αποτελεί θεαματική επιτυχία για το πανεπιστήμιο. Εκτός αυτού, και οι 17 Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) συμπεριλήφθηκαν στα κριτήρια αξιολόγησης "Κατάταξη Αποτελέσματος" το 2020 (Πίνακας 1).


Μεθοδολογία κατάταξης επιδόσεων το 2020:

Προκειμένου η Times Higher Education να αξιολογήσει την απόδοση του ιδρύματος στην πραγματοποίηση καθενός από τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), κάθε δείκτης μετρήθηκε σε τρεις τομείς έρευνας, προσέγγισης και διαχείρισης. Πρώτα απ 'όλα, οι μετρήσεις της έρευνας λαμβάνονται από δεδομένα που παρέχονται από την επιστημονική βάση δεδομένων του Elsevier's Scopus. Αυτές οι μετρήσεις αντιπροσωπεύουν το 27% της συνολικής βαθμολογίας στους περισσότερους δείκτες. Από το 27% των βαθμολογιών για την έρευνα, το 10% επηρεάζεται άμεσα από τον αριθμό των SDG. Δηλαδή, προέρχεται από αναφορές σταθμισμένες κατά τομέα στις οποίες το Πανεπιστήμιο Alzahra γνώρισε αύξηση κατά το προηγούμενο έτος. Το υπόλοιπο 17% των ερευνητικών αποτελεσμάτων αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό των εφημερίδων που δημοσιεύθηκαν σε συνεργασία με διεθνείς συν-συγγραφείς (7%) και τον αριθμό των εφημερίδων που σχετίζονται με αυτό το συγκεκριμένο SDG (10%). Με απλά λόγια, η ερευνητική παραγωγή του Πανεπιστημίου Alzahra έχει διαδραματίσει άμεσο ρόλο και αντιπροσωπεύει το 27% της κατάταξης επιπτώσεων που είναι σχεδόν το ίδιο σε όλα τα 17 SDGs.

Οι μετρήσεις για το υπόλοιπο 73% των βαθμολογιών για κάθε SDG προέρχονται από τη γενική απόδοση του πανεπιστημίου. Με αυτόν τον τρόπο, τα πανεπιστήμια θα κληθούν να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ή τεκμηρίωση για να υποστηρίξουν τις υποβολές τους που θα επικυρωθούν περαιτέρω από την Times Higher Education. Στο τελευταίο στάδιο, τα στοιχεία αξιολογούνται με βάση ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων. Για παράδειγμα, τα μέτρα που έχει λάβει το πανεπιστήμιο για την εξάλειψη της φτώχειας, τη συνεργασία και την υποστήριξή του για επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης, τον αριθμό των αποφοίτων που εργάζονται για την προώθηση SDGs ή είναι ικανοί να διδάξουν, το ποσοστό των γυναικών που γίνονται δεκτές σε προπτυχιακά προγράμματα, ο ρόλος των φοιτητών στη διαχείριση του πανεπιστημίου και η ευαισθησία του πανεπιστημίου στη διαχείριση αποβλήτων και ούτω καθεξής.


https://en.alzahra.ac.ir/


 Σημαντικότερα νέα